• Informacja

    • 17.03.2020
    • Zarządzenie Nr 39/2020

     Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 marca 2020 roku

     w sprawie trybu złożenia oświadczenia i formy wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2020 roku

     Zarządzenie Nr 39/2020

     Załącznik nr 1

     Załącznik nr 2

     Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

     W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje  o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

     Drodzy uczniowie! 

     W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali  w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich. 

     ..................................................................................................................................................................................

      

     Poścień Wieś, 16.03.2020 r.

      

     Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

     w Pościeniu Wsi informuje, że działalność szkoły od 16.03.2020 r. jest ograniczona

     z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19.

      

     W sprawach pilnych, proszę kontaktować się z Dyrektorem Szkoły pod nr tel. 501588956

      

     Za utrudnienia przepraszamy.

     Grażyna Tymińska

     Dyrektor Publicznej

      Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi

     ...................................................................................................................................................................................

     Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość

      

     DROGI RODZICU!

     1.W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.

     2.Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:

     a. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),

     b. sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,

     c. dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,

     d. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.

      

     3.Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy.

      

     4.Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Udostępnij im swój numer telefonu, adres mailowy, sprawdzaj stronę internetową szkoły.

      

     5.Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności

     dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka. Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet itd.

      

     7.Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.

     8.Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.

      

     9.Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń. Motywuj do samodzielnego rozwiązania zadań, doradź, w jaki sposób ma przechowywać pobrane materiały i swoje rozwiązania.

      

     10.Jeżeli Twoje dziecko zdaje w tym roku egzamin ósmoklasisty, zachęć do skorzystania z materiałów publikowanych przez CKE, w tym z próbnych testów.

      

     11. Zwróć szczególną uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z internetu. Przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz w dalszej części poradnika, jak również na stronie https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne.

      

     12.Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie aktywnościach.

      

     13.Sprawdź komunikaty publikowane na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące planowania i realizacji nauki zdalnej:

     https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

     https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

     https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

     …………………………………………………………………………………..................................................................….

     DROGI UCZNIU!

     Szkoła, do której uczęszczasz, dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem technologii do zdalnego prowadzenia zajęć.

     Jeśli masz jakiekolwiek trudności, np. z dostępem do sygnału internetu, skontaktuj się ze szkołą, wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu (np. telefonicznie) – poinformuj ich o swoich problemach.

      

     1.Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czas pracy:

     a. zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez wychowawcę/nauczycieli, jak pobrać materiały do nauki,

     b. pamiętaj, że w razie potrzeby możesz napisać sam lub z pomocą rodziców maila/sms do nauczyciela z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności,

     c. przyda Ci się komputer, tablet lub smartfon z kamerą internetową i mikrofonem – sprawdź działanie tych urządzeń; przygotuj również swoje zeszyty i podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami elektronicznymi,

     d. systematycznie sprawdzaj informacje pojawiające się na stronie internetowej szkoły oraz na założonych grupach: szkolnej,  klasowych i przedmiotowych.

      

     2.Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu:

     a. zapoznaj się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi Ci przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiązań,

     b. sprawdź, w jaki sposób możesz zadawać nauczycielowi pytania lub uczestniczyć w dyskusji,

     c. uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem,

     d. odważnie udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania,  pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu,

     e. staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze.

      

     3. Systematycznie, starannie i czytelnie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez nauczyciela aktywności:

     a. sprawdź termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania,

     b. jeśli Twoje rozwiązanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go w wymaganym formacie, prześlij rozwiązanie w wyznaczonym terminie i upewnij się, czy plik dotarł do nauczyciela,

     c. wykonaj inne wymagane przez nauczyciela aktywności, przestrzegając ustalonych terminów,

     d. odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików) możesz przesyłać drogą elektroniczną, a jeśli nie masz możliwości skorzystania z internetu to również telefonicznie możesz porozumiewać  się z nauczycielem.

      

     4.Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje. Pamiętaj, aby nie kopiować gotowych rozwiązań i tekstów.

     Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania i materiały.

      

     5. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w internecie i higieny pracy z komputerem/innymi urządzeniami.

     Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój.

      

     6.Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.

      

     7.Jeżeli zdajesz w tym roku egzamin ósmoklasisty,  skorzystaj z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym z próbnych testów. Pomogą Ci one lepiej przygotować się do egzaminu.

     ...................................................................................................................................................................................

     SZCZEGÓŁOWE USTALENIA W SPRAWIE PRACY NA ODLEGŁOŚĆ W  OKRESIE  CZASOWEGO  OGRANICZENIA  FUNKCJONOWANIA  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POŚCIENIU WSI

      

     Na podstawie  Rozporządzenia Ministra   Edukacji   Narodowej z   dnia 20 marca   2020  r.            w   sprawie szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rada Pedagogiczna ustaliła  zasady prowadzenia nauczania na odległość, zasady oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r.

     Kształcenie na odległość w Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi

     W Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka będzie realizowana na odległość, zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Nauczyciele  mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Rodzice i uczniowie są informowani, w jaki sposób będą realizowane zajęcia.

     Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

     W ustalaniu tygodniowego zakresu materiału dla poszczególnych klas wzięto pod uwagę: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dbając o zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną nauczyciele  uwzględnili  aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

     Sposoby realizowania kształcenia na odległość

     Ustalono, że uczniowie mają być dostępni w sieci w godzinach od 9.00 do 14.00. W tych godzinach  nauczyciele będą przekazywali uczniom wiadomości i materiały do pracy, dawali wskazówki. Kontakt z rodzicami i uczniami  będzie odbywać się poprzez stronę internetową szkoły,  telefonicznie- w tym sms i mms, mailowo oraz przez komunikatory tj. Messenger, WhatsApp.

     W kształceniu na odległość dużą rolę  pełnią rodzice, których zadaniem jest pomoc dziecku szczególnie klas młodszych oraz kontrolowanie wykonywania pracy przez starszych uczniów.

     Dzieci z oddziału przedszkolnego  wykonują wspólnie z rodzicami zadania w swoich podręcznikach i kartach pracy zlecone przez wychowawcę.

     W klasach I – III nauka odbywa się w oparciu o tygodniowy rozkład zajęć, korzystając z podręczników i ćwiczeń do edukacji polonistycznej, przyrodniczej, społecznej, matematycznej, języka angielskiego i zajęć komputerowych. Uczniowie pod kontrolą rodziców mają wykonywać podane przez nauczyciela polecenia. Następnie odsyłają nauczycielowi wykonane zadanie, które jest przez niego sprawdzane. Prace wykonane przez uczniów muszą być bezwzględnie czytelne. W przeciwnym razie nie będą sprawdzane.

     W klasach V-VIII nauczyciele utworzyli grupy na Messenger z podziałem na klasy i przedmioty. Tam nauczyciele  zamieszczają informacje, zadania do wykonania, sposoby realizacji oraz formy kontaktu z nim.

     Ocenianie pracy ucznia

     Nauczyciele w czasie kwarantanny monitorują  pracę uczniów oraz postępy w nauce.

     Ocenie będzie podlegać wkład pracy dziecka, zaangażowanie i systematyczność wykonania.

     W klasach 0 – III główną oceną będzie krótka ocena opisowa o staranności wykonania, pochwały, wskazówki do poprawy. Nauczyciele mogą stosować również oceny punktowe. Prace będą sprawdzane na bieżąco z informacją zwrotną do uczniów i rodziców.

     W klasach V – VIII nauczyciele  stosują oceny punktowe jako ocenianie bieżące. Każdy nauczyciel  dokonuje oceny ze swojego przedmiotu, biorąc pod uwagę czy są to nowe treści czy utrwalenie wiadomości. 

     Otrzymane oceny w czasie kształcenia zdalnego są wiążące, po zakończeniu kwarantanny zostaną wpisane do dzienników oraz będą brane pod uwagę przy wystawianiu ocen końcoworocznych.

     Ocena pracy ucznia z wychowania fizycznego odbędzie się po powrocie do szkoły na podstawie testów zaliczeń praktycznych uwzględniających wkład pracy.

     Kształcenie specjalne

     Przy kształceniu na odległość oraz ocenianiu  uczniów nauczyciele będą zwracać uwagę na indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dostosowując metody i formy pracy. Ci uczniowie mogą być zwolnieni z wykonywania niektórych poleceń lub mieć łatwiejsze zadania.

      

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Twórcze przeżycie w warunkach domowych

     WIELKIEGO TYGODNIA 2020

     Kochane dzieci, kochana młodzieży. Wszyscy odczuwamy skutki epidemii. Za Waszym pośrednictwem chciałbym przekazać Waszym rodzinom propozycje, jak można duchowo przeżyć Wielki Tydzień. Chciałbym Was prosić byście zostali Apostołami na miarę XXI wieku i wraz z Waszymi Rodzicami spróbowali przekazać innym jak można „odetchnąć duchowo” w tym wyjątkowym czasie, który jest dla nas – czasem sprawdzianu, odpowiedzialności a przede wszystkim wiary.

     Z darem modlitwy i Chrystusowym błogosławieństwem ks. Zbigniew

      

     Twórcze przeżycie w warunkach domowych

     WIELKIEGO TYGODNIA 2020

      

     Niedziela Palmowa

     • Zrobić z gałązek małą palmę /można w sobotę/
     • Ten, kto ma autorytet w rodzinie, powinien ją pokropić wodą święconą wypowiadając słowa: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i ustawić na widocznym miejscu
     • Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy /Ewangelia wg św. Mateusza 21, 1-17/
     • Wysłuchać przez Radio lub TV Mszy św. i przyjąć Komunię św. duchowo

      

     Wielki Czwartek

     • Jeśli jest w domu obrazek Ostatniej Wieczerzy to ustawić go na widocznym, pierwszym miejscu
     • Wspólnie zjeść kolację, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem
     • Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii wg  św. Jana: rozdział 13 i 14
     • Przyjąć Komunię św. duchowo /można wysłuchać-uczestniczyć przed Radio lub TV we Mszy św./, potem trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu
     • Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu /1 Kor 11, 17-34/
     • Odśpiewać pieśń: „Ogrodzie Oliwny”
     • Wieczór ok. 21.00 odczytać fragment Ewangelii wg św. Mateusza /Mt  26, 16-56/ i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.

      

     Wielki Piątek

     • W ciągu dnia śpiewamy pieśni o Krzyżu Jezusa
     • Na stole ustawić Krzyż
     • Odprawić – rozważyć „Drogę Krzyżową”
     • Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co prosi Pana Jezusa
     • Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana
     • Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami
     • Przyjąć duchowo Komunię św.
     • Z wiarą, czcią i wdzięcznością ucałować Krzyż Jezusa
     • Przed spoczynkiem odczytać Hymn o Miłości /1 Kor 13, 1-13/
     • Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła

      

     Wielka Sobota

     • Śpiewamy pieśni Wielkopostne
     • Przygotować kosz świąteczny, jak co roku
     • Poświęcić: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – pokarmy które są w koszyku – pokropić wodą święconą
     • Przed kolacją przeczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary
     • Po kolacji zaśpiewać jedną z pieśni Wielkanocnych
     • Przyjąć duchowo Komunię św.
     • Na zakończenie dnia zaśpiewać trzy pieśni Wielkanocne

      

     Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

     • Odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa – Ewangelia wg św. Jana /rozdział 20/
     • Życzenia przy poświęconych pokarmach, podzielenie się święconym jajkiem
     • Śniadanie, a po nim śpiew pieśni Wielkanocnej

      

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Świetlica - Zaprasza!

     Zapraszamy Was do odwiedzania naszej strony, w zakładce PRZEDMIOTY – Świetlica, będziemy umieszczać ciekawe propozycje zajęć, które możecie wykonywać  w domu. Będzie to ciekawy pomysł na nudę w czasie kwarantanny.

     W każdym tygodniu będą pojawiły się ciekawe propozycje zabaw plastycznych, ruchowych, muzycznych i innych.

     WYCHOWAWCY ŚWIETLICY!

     ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

     Uczniowie klas I-III 

     W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, proszę, w miarę możliwości i warunków,z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa,  nie zapominać o ruchu. Zachęcam do ćwiczeń w domu, krótkich spacerów       ( np. na podwórku, bez spotykania się z kolegami- ze względów bezpieczeństwa), zabaw z rodzeństwem czy pomocy rodzicom w drobnych pracach. Życzę wszystkim dużo zdrowia i do zobaczenia:-)

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Uczniowie mogą korzystać z podręczników Nowej Ery  w formie cyfrowej E-book. Wystarczy założyć konto. 

     https://ebooki.nowaera.pl/

     .................................................................................................................................

     JĘZYK ROSYJSKI :

     Informacje dla uczniów do samodzielnej pracy znajdują się w zakładce PRZEDMIOTY ... J. ROSYJSKI...  PRACA NA ODLEGŁOŚĆ i tu znajdziesz materiały do pracy i terminy ich wykonania.

     Jestem też dla Was na Messenger.

                                        Życzę Wam radości z samodzielnej pracy, Grażyna Tymińska

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     RELIGIA -materiały oraz  informacje dla uczniów i rodziców do samodzielnej pracy na dzień 25 marca 2020r. ( środa) znajdują się w zakładce PRZEDMIOTY - RELIGIA.

     ............................................................................................

     WYCHOWANIE FIZYCZNE-materiały do pracy na okres od 23.03.2020 do 27.03.2020r. znajdują się w zakładce PRZEDMIOTY - WYCHOWANIE FIZYCZNE-PRACA NA ODLEGŁOŚĆ

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      

     SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRACY I ZADAŃ:

      

     - W ZAKŁADCE PRZEDMIOTY BIOLOGIA, GEOGRAFIA, CHEMIA

     - SZCZEGÓŁY NA NASZYCH PRZEDMIOTOWYCH GRUPACH(MESSENGER,E-MAIL podstawowa47niska@wp.pl):BIOLOGIA,GEOGRAFIA,CHEMIA

      

     ...................................................................................................................................................................................

     JĘZYK ANGIELSKI  KLASY I-III

      Materiały do pracy w domu z języka angielskiego.

     Klasa I

     24 marca

     Proszę w miarę możliwości i zrozumienia poleceń opracować z podręcznika:
     Lesson 7 str. 59 i wykonać w ćwiczeniach zadania ze str. 56.
     Uczymy się nowych słówek, które prześlę każdemu indywidualnie.

     25 marca

     Bardzo proszę o wykonanie zadań powtórzeniowych w ćwiczeniu ze strony 58 i 59, a także proszę sprawdzić czy macie zdrobione wszystkie ćwiczenia z unitu 5.

     Klasa II

     23 marca

     Proszę w miarę możliwości i zrozumienia poleceń opracować pozostałe ćwiczenia powtórzeniowe z Unitu 4 do strony 48 włącznie i stronę 83, a także

     24 marca
     Lesson 7 str. 47 i wykonać w ćwiczeniach zadanie 2 ze str. 44.
     Uczymy się nowych słówek, które prześlę każdemu indywidualnie.

     Klasa III

     25 marca

     Proszę sprawdzić, czy każdy ma zrobione ćwiczenia z Unitu 4 do strony 48 włącznie. Jesli ktoś nie ma, to proszę uzupełnić.

     26 marca

     W miarę możliwości i zrozumienia poleceń proszę opracować z podręcznika:
     Extra words and life skills str. 89 i wykonać w ćwiczeniach zadania ze str. 89.
     Uczymy się nowych słówek, które prześlę każdemu indywidualnie.

      

     Klasy I-III bardzo proszę o przesyłanie mi zdjęć z wykonanych ćwiczeń. W razie pytań proszę o kontakt.

     ....................................................................................................................................................................................

      

     Język polski klasa V

     Sposob_na_Alcybiadesa_1.pdf

     Sposob_na_Alcybiadesa_2.pdf

     Sposob_na_Alcybiadesa_3.pdf

     Język polski klasa VI

     -ksiega-dzungli-lektura-uzupelniajaca-karta-pracy-1-do-scenariusza-1.pdf

     -ksiega-dzungli-lektura-uzupelniajaca-karta-pracy-1-i-2-do-scenariusza-4.pdf

     -ksiega-dzungli-lektura-uzupelniajaca-karta-pracy-2-i-3-do-scenariusza-1.pdf

     Język polski klasa VII

     -opowiesc-wigilijna-lektura-obowiazkowa-test-podsumowujacy-wersja-a.pdf

     ................................................................................................................................

      

     Klasa III

      

      

     Nauka w klasie III podczas kwarantanny odbywa się zdalnie. Uczniowie na bieżąco otrzymują materiały do pracy w domu, która jest koordynowana przez wychowawcę, nauczyciela zajęć komputerowych i języka angielskiego. Rodzice również otrzymują informacje na temat pracy uczniów.

     Polecamy także korzystanie z portali edukacyjnych, np.:

     http://matmag.pl

     http://www.matzoo.pl

     http://pisupisu.pl/

     http://www.ortografka.pl

     http://www.yummy.pl/pl

     www.anglomaniacy.pl

     www.sieciaki.pl

     .........................................................................................................................................................................

      APLIKACJA DO ĆWICZEŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

     https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

      

     .........................................................................................................................................................................

     JĘZYK ANGIELSKI

      

     Materiały do pracy w domu z języka angielskiego.

     Klasy V-VII


     Kl. V
     Proszę w miarę możliwości i zrozumienia poleceń opracować tematy z podręcznika:
     str. 67         Temat: At school     - Zadania: 1,2 i 4.
     str. 68         Temat: Around the world    - Zadania: 1 i 3.
     str. 69         Temat: Revision workout    - Zadania: od 1 do 6.

     Proszę w zeszycie zapisać tematy i odpowiedzi do każdego zadania. Wykonać, także zadania w zeszycie ćwiczeń ze stron: 49, 50 i 51 (oprócz zadań ze słuchania). Uzupełnić braki w zeszycie ćwiczeń, jeśli ktoś posiada.

     Kl. VI
     Proszę w miarę możliwości i zrozumienia poleceń opracować tematy z podręcznika:
     str. 65         Temat: In the kitchen     - Zadania: 1 i 2.
     str. 66         Temat: Around the world    - Zadania: 1,2 i 3.
     str. 67         Temat: Revision workout    - Zadania: od 1 do 6.

     Proszę w zeszycie zapisać tematy i odpowiedzi do każdego zadania. Wykonać, także zadania w zeszycie ćwiczeń ze stron: 47, 48 i 49 (oprócz zadań ze słuchania). Uzupełnić braki w zeszycie ćwiczeń jeśli ktoś posiada.

     Kl. VII
     Proszę w miarę możliwości i zrozumienia poleceń opracować tematy z podręcznika:
     str. 61         Temat: Unit 5 Progress Check    - Zadania: 1 do 6.
     str. 62         Temat: Unit 6 Amazing journeys, vocabulary: Travel - Zadania: 1,2 i 3. (słownictwo z 1 zadania zapisać w zeszycie i przetłumaczyć). 
     str. 63         Temat: Reading: A personal profile. - Przeczytać tekst z zadania 2, wypisać i przetłumaczyć nowe słowa, odpowiedzieć na pytania z zadania 3.

     Proszę w zeszycie zapisać tematy i odpowiedzi do każdego zadania. Wykonać, także zadania w zeszycie ćwiczeń ze stron: 37 i 38. Uzupełnić braki w zeszycie ćwiczeń 

      

    • Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

    • 17.03.2020
    • Warszawa, 13 marca 2020 roku

      

     Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.  

      

     Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach

      

     W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

     • dziennika elektronicznego,
     • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
     • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

      

     W poradniku znaleźć można wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

      

      

     Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

      

     1. epodreczniki.pl
     2. Portal wiedzy dla nauczycieli
     3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
     4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
     5. Portal lektury.gov.pl
     6. Strona Centrum Nauki Kopernik
     7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
     8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
     9. Serwis Ninateka
     10. Serwis Muzykoteka Szkolna
     11. Biblioteka Cyfrowa Polona
     12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
     13. Serwis Telewizji Polskiej
     14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

      

     Epodreczniki.pl
     https://epodreczniki.pl/

     To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

      

     Materiały dostępne na platformie są:

     • bezpłatne,
     • zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
     • udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,
     • dostępne z  różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),
     • dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

      

     Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

     • e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,
     • dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki,
     • przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.

      

     Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani.

      

     Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu.

     Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, które pokazują, w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.

      

     Portal Scholaris
     http://www.scholaris.pl/

     To portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne z tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami.

      

     Portal zawiera ok. 28 tys. pojedynczych, interaktywnych materiałów, które mogą być pomocne w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to m.in.: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy. Wszystkie materiały Scholarisa, bez względu na przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, mogą być pomocne w pracy ucznia i nauczyciela.

      

     Wyszukiwanie na portalu jest możliwe zarówno dla poprzedniej, jak i obecnie obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego (po wybraniu zakładki „Nowa podstawa programowa” użytkownik zostanie przeniesiony na portal.scholaris.pl). Korzystając z  wyszukiwarki, można filtrować zasoby według: etapów edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych.

      

     Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych www.cke.gov.pl

     Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.

      

     Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

     Linki do materiałów o egzaminie maturalnym:

      

     Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
     http://wlaczpolske.pl

     Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą udostępnia materiały edukacyjne dla dzieci polskich uczących się za granicą w formie podręcznika internetowego „Włącz Polskę!”. Jest to zbiór zasobów edukacyjnych wykorzystywanych do tworzenia podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie.

      

     Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, pozwala łączyć różnorodne materiały edukacyjne, dostosowując je do wieku, poziomu znajomości języka polskiego, potrzeb czy zainteresowań. Dostępne materiały obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i geografię Polski. 

      

     Dostęp do zasobów jest otwarty (nie wymaga logowania) i nieodpłatny. Każdy użytkownik ma prawo je powielać, kopiować, dystrybuować i zapisywać w formie pliku PDF na własnym komputerze, tablecie czy smartfonie. Po zapisaniu własnej wersji podręcznika otworzenie materiałów nie wymaga dostępu do internetu. Pliki PDF można także wydrukować na dowolnej drukarce. 

      

      

      

      

      

     Portal lektury.gov.pl
     https://lektury.gov.pl/

     To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych
     i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.

      

     Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik https://esero.kopernik.org.pl/

     Strona oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne o tematyce kosmicznej. Są to m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne.

      

     Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1 

     Na portalu IPN w zakładce Edukacja znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie można znaleźć m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej czy symbole narodowe.

      

     Serwis IPN Przystanek historia

     https://przystanekhistoria.pl

     Przystanekhistoria.pl to popularnonaukowy serwis internetowy. W przystępny i atrakcyjny sposób prezentuje on ustalenia historyków współpracujących z Instytutem Pamięci Narodowej. Obecnie na portalu przystanekhistoria.pl znajduje się kilkaset artykułów popularnonaukowych poświęconych historii Polski XX wieku. Odbiorcy serwisu mogą również bezpłatnie korzystać z ponad 800 publikacji cyfrowych, w tym książek, czasopism wydawanych przez IPN, katalogów wystaw, dodatków do prasy oraz broszur okolicznościowych.

      

     Dodatkowo na podstronach Biblioteka Cyfrowa oraz Audio/Video twórcy portalu udostępnili blisko 1000 materiałów multimedialnych. Są to m.in.: filmy dokumentalne, relacje z konferencji, spotkań autorskich oraz addycje radiowe. 

      

     Strona Krajowego Biura programu eTwinning
     https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje

     Zachęcamy również do odwiedzenia europejskiej strony internetowej programu eTwinning – zakładka „Zainspiruj się”. Na tych stronach nauczyciele znajdą gotowe zestawy projektowe przetłumaczone na język polski, jak również pojedyncze zadania dla nauczycieli niemal każdej specjalności. Materiały można wykorzystać przede wszystkim do realizacji projektów eTwinning, jak również innych działań edukacyjnych. Strony to nieoceniona baza inspiracji.

      

     Serwis Ninateka
     https://ninateka.pl/edu

     To serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe.

      

     Łącznie w serwisie dostępnych jest ponad 7 tysięcy plików audio i video. Wszystkie są bezpłatne i dostępne bez logowania. Można z nich korzystać na wszelkich urządzeniach cyfrowych: komputerach stacjonarnych i przenośnych, tabletach, smartfonach.

      

     Dodatkowo serwis udostępnia konto EDU, które jest skierowane do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Posiadacze takiego konta mogą bezpłatnie korzystać z materiałów audiowizualnych o charakterze edukacyjnym, w tym scenariuszy lekcji. Z konta EDU skorzystają przede wszystkim nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, historii, muzyki oraz prowadzący zajęcia dodatkowe np. z zakresu wiedzy o filmie lub teatrze.

      

     Serwis Muzykoteka Szkolna
     http://www.muzykotekaszkolna.pl/

     Muzykoteka Szkolna to nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną, które aktywizuje i stymuluje zainteresowanie muzyką. Serwis powstał na zlecenie MKiDN, a jego wydawcą jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

      

     W serwisie jest dostępnych blisko pół tysiąca utworów muzycznych, od barokowych oper, przez wielkie dzieła symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną. Z zasobów serwisu można korzystać bez logowania lub – po zarejestrowaniu – w ramach konta nauczycielskiego lub uczniowskiego.

      

     Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju  Edukacji
     www.bc.ore.edu.pl

     Biblioteka Cyfrowa ORE gromadzi i udostępnia materiały oraz publikacje opracowane w ramach działalności Ośrodka. Obecnie oferuje 960 tytułów książek i czasopism dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową.

      

      

      

     Biblioteka Cyfrowa Polona
     www.polona.pl

     Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator Polony, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji.

      

     W Polonie można znaleźć: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.

      

     Serwis Telewizji Polskiej
     https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-

      

     Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym. Na kanale dziecięcym TVP ABC w godz. 8:00-13:00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy edukacyjne.

      

     Wśród nich są m.in.: „Al-chemik” – program, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne, a także „Zaczarowany świat”, dzięki któremu dzieci zrozumieją trudne pojęcia związane ze sztuką. TVP ABC zaprasza również najmłodszych do oglądania programów takich jak: „Teleranek”, „Zagadki zwierzogromadki”, „Zwierzaki czytaki” oraz „Studio ABC”.”

      

     Także TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo dla dzieci i młodzieży. Codziennie w godz.13:00-17:00 widzowie będą mogli zobaczyć koncerty, wartościowe produkcje filmowe, spektakle Teatru Telewizji, seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur. Wśród najważniejszych produkcji wyemitowanych w najbliższych tygodniach znajdą się: „Twój Vincent”, „Tango” (Teatr Telewizji), „Wesele”, „Herbert – mosty” – cykl programów publicystycznych, „Śladami wielkich kompozytorów” – cykl dokumentalny, „Hamlet”, „Mały książę”, „Ogniem i mieczem”, „Dzieje mistrza Twardowskiego”, „Awantura o Basię” oraz koncert Doroty Miśkiewicz i zespołu Kwadrofonik „Lustosławki/Tuwim – Piosenki nie tylko dla dzieci”.

      

     W popołudniowym paśmie nie zabraknie również programów naukowych i przyrodniczych.

      

      

      

      

     Serwis Polskie Radio Dzieciom
     www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom

     To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.

      

     Dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom starają się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś interesującego i wartościowego dla najmłodszych. W swoich programach realizują misję edukacyjną i dbają o poprawność językową. Programy emitowane na antenie Polskiego Radia Dzieciom wspierają rozwój wyobraźni i kreatywności. Wspomagają także proces edukacji, odnosząc się pośrednio i bezpośrednio do programu nauczania.

      

     Departament Informacji i Promocji

     Ministerstwo Edukacji Narodowej

    • Materiały do pracy w domu

    • 16.03.2020
    •  

     Materiały do pracy w domu z języka angielskiego.

     Klasy V-VII

      

      

     Kl. V

     Proszę w miarę możliwości i zrozumienia poleceń opracować tematy z podręcznika:

     • str. 67 Temat: At school - Zadania: 1,2 i 4.

     • str. 68 Temat: Around the world - Zadania: 1 i 3.

     • str. 69 Temat: Revision workout - Zadania: od 1 do 6.

      

     Proszę w zeszycie zapisać tematy i odpowiedzi do każdego zadania. Wykonać, także zadania w zeszycie ćwiczeń ze stron: 49, 50 i 51 (oprócz zadań ze słuchania). Uzupełnić braki w zeszycie ćwiczeń, jeśli ktoś posiada.

      

      

      

     Kl. VI

     Proszę w miarę możliwości i zrozumienia poleceń opracować tematy z podręcznika:

     • str. 65 Temat: In the kitchen - Zadania: 1 i 2.

     • str. 66 Temat: Around the world - Zadania: 1,2 i 3.

     • str. 67 Temat: Revision workout - Zadania: od 1 do 6.

      

     Proszę w zeszycie zapisać tematy i odpowiedzi do każdego zadania. Wykonać, także zadania w zeszycie ćwiczeń ze stron: 47, 48 i 49 (oprócz zadań ze słuchania). Uzupełnić braki w zeszycie ćwiczeń jeśli ktoś posiada.

      

      

      

     Kl. VII

     Proszę w miarę możliwości i zrozumienia poleceń opracować tematy z podręcznika:

     • str. 61 Temat: Unit 5 Progress Check - Zadania: 1 do 6.

     • str. 62 Temat: Unit 6 Amazing journeys, vocabulary: Travel - Zadania: 1,2 i 3. (słownictwo z 1 zadania zapisać w zeszycie i przetłumaczyć).

     • str. 63 Temat: Reading: A personal profile. - Przeczytać tekst z zadania 2, wypisać i przetłumaczyć nowe słowa, odpowiedzieć na pytania z zadania 3.

      

     Proszę w zeszycie zapisać tematy i odpowiedzi do każdego zadania. Wykonać, także zadania w zeszycie ćwiczeń ze stron: 37 i 38. Uzupełnić braki w zeszycie ćwiczeń jeśli ktoś posiada.


     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

     Zadania do wykonania dla poszczególnych klas z BIOLOGII, GEOGRAFII I CHEMII od 16-20 marca.

     adres nauczyciela: podstawowa47niska@wp.pl

      Zachęcam do korzystania z internetowych źródeł wiedzy np:
     -Uniwersytet Dzieci – kanał na YouTube Fundacji Uniwersytet Dzieci,
     -Crazy Nauka – największy polski popularnonaukowy blog,
     -QuizMe – można wykorzystać do zabawy w sprawdzaniu wiedzy z wielu dziedzin.

     Klasa V

     BIOLOGIA:  

     Temat lekcji:  Poznajemy mchy

     Cele lekcji:

     • środowisko życia mchów
     • budowa mchów
     • cykl rozwojowy mchów
     • zdolność wchłaniania wody przez mchy
     • znaczenie mchów w przyrodzie i dla człowieka
     • wskazanie siedlisk występowania mchów
     • poznanie budowy i cyklu rozwojowego mchów
     • wykazywanie zdolności wchłaniania wody przez mchy
     • rozpoznawanie mchów wśród innych roślin
     • wykazanie znaczenia mchów w przyrodzie
      i dla człowieka

     Proszę zapisać temat w zeszycie przedmiotowym, przeczytać temat w podręczniku oraz wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń dotyczące tego tematu.

      

     kl V

     GEOGRAFIA

     Temat lekcji: Pierwsze podróże geograficzne

     Cele lekcji:

     Uczeń:

     • podaje przyczyny odkryć geograficznych
     • wskazuje akweny morskie na trasach pierwszych wypraw geograficznych
     • wymienia największych odkrywców
     • wskazuje na mapie wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi i akweny morskie na trasie wyprawy Marco Polo
     • opisuje na podstawie mapy szlaki wypraw Ferdynanda Magellana i Krzysztofa Kolumba
     • opisuje podróże odkrywcze w XVII–XIX w.
     • opisuje podróże i odkrycia geograficzne w XX w.
     • przedstawia znaczenie wypraw geograficznych

     Proszę zapisać temat w zeszycie przedmiotowym, przeczytać temat w podręczniku oraz wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń dotyczące tego tematu.

     KLASA VI

     GEOGRAFIA kl VI

     Temat lekcji:  Lekcja powtórzeniowa,, Środowisko przyrodnicze i ludność Europy”

     Proszę przygotować się do sprawdzianu z tego działu. Przeczytać temat podsumowujący, wykonać zadania z podręcznika oraz z zeszytu ćwiczeń. Proszę w zeszycie przedmiotowym zapisać temat oraz zadania z podręcznika wpisać do zeszytu przedmiotowego. Miłej pracy!

     BIOLOGIA KL VI

     Temat lekcji: Lekcja powtórzeniowa ,,Stawonogi i mięczaki”

     Proszę przygotować się do sprawdzianu z tego działu. Przeczytać temat podsumowujący, wykonać zadania z podręcznika oraz z zeszytu ćwiczeń. Proszę w zeszycie przedmiotowym zapisać temat oraz zadania z podręcznika wpisać do zeszytu przedmiotowego.  Miłej pracy!

     SPRAWDZIANY ODBĘDĄ SIĘ PO POWROCIE DO SZKOŁY!

     KLASA VII

     BIOLOGIA

     1. Temat lekcji: Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego

     Cele lekcji:

     • skutki nadmiaru hormonów
     • skutki niedoboru hormonów
     • opisanie skutków  nadmiaru i niedoboru hormonów

     Proszę zapisać temat lekcji, przeczytać temat w podręczniku oraz wykonać zadanie 1,2 z podręcznika str. 172 oraz wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń.

      

     2. Temat lekcji: Budowa i rola układu nerwowego

     Cele lekcji :

     • porównanie działania układu nerwowego i układu dokrewnego
     • funkcje układu nerwowego
     • budowa komórki nerwowej
     • ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy
     • somatyczny i autonomiczny układ nerwowy
     • kierunek i sposób przekazywania impulsów nerwowych

     Proszę zapisać temat lekcji, przeczytać temat w podręczniku oraz narysować komórkę nerwową - neuron z podręcznika str. 175 lub z internetu oraz wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń.

      

     Klasa VII

     GEOGRAFIA

      

     1. Temat: Gospodarka morska

     Cele lekcji:

     Poznasz:

     • największe porty morskie w Polsce
     • struktura i wielkość przeładunków w polskich portach
     • przemysł stoczniowy w Polsce
     • sytuacja polskiego rybołówstwa

     możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce

     Uczeń:

     • wymienia i wskazuje na mapie największe porty morskie w Polsce
     • charakteryzuje na podstawie diagramów strukturę i wielkość przeładunków w polskich portach morskich
     • przedstawia sytuację polskiego rybołówstwa oraz przemysłu stoczniowego

     ocenia możliwości rozwoju gospodarki morskiej w Polsce

      

     Zapisz temat lekcji do zeszytu, przeczytaj temat z podręcznika , wykonaj zadanie 2,3 str 144 z podręcznika do zeszytu oraz wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

      

     2. Temat: Podsumowania działu: Rolnictwo i przemysł Polski

     Przygotuj się do sprawdzianu, przeczytaj temat podsumowujący ze strony145, Sprawdź się ! podręcznik str 146. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń dotyczące tego tematu.

     SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI PO POWROCIE DO SZKOŁY!

      

     Klasa VII

     Chemia

     1. Temat: Obliczenia stechiometryczne

     Cele lekcji:

     • zapisuje za pomocą symboli pierwiastków chemicznych i wzorów związków chemicznych równania reakcji chemicznych
     • wykonuje obliczenia stechiometryczne

      

     NAPISZ TEMAT LEKCJI W ZESZYCIE, PRZECZYTAJ TEMAT Z PODRĘCZNIKA, PRZEPISZ DO ZESZYTU PRZYKŁADY ZE STRONY 152-154 A ZROZUMIESZ!

      

     Przykład 39. Jak obliczyć masę produktu reakcji chemicznej?

     Przykład 40. Jak obliczyć masę produktu reakcji chemicznej?

     Przykład 41. Jak obliczyć masę substratu reakcji chemicznej?

     Jeżeli zrozumiałeś, to wykonaj w zeszycie dowolne 3 zadania ze str. 155 z podręcznika

      

     2. Temat: Łączenie się atomów . Równania reakcji chemicznych – podsumowanie

      

     Przeczytaj temat podsumowujący z podręcznika str. 156 – 157oraz wykonaj zadania z podręcznika str.158 i zapisz je w zeszycie.

      

                                                           KLASA VIII

     BIOLOGIA

     Temat: Drapieżnictwo. Roślinożerność

     Cele:

     • ocenienie znaczenia drapieżników
      i roślinożerców w środowisku
     • wykazanie adaptacji drapieżników
      i roślinożerców do zdobywania pokarmu
     • omówienie różnych strategii polowań stosowanych przez drapieżniki
     • prezentowanie sposobów obrony organizmów przed drapieżnikami
     • przedstawienie sposobów bronienia się roślin przed zjadaniem
     • poznanie przykładów roślin drapieżnych i ich przystosowań
      do zdobywania pokarmu

     Napisz temat lekcji w zeszycie przedmiotowym, przeczytaj temat z podręcznika i odpowiedz na pytania z podręcznika, które znajdują się pod tematem lekcji.

      

     GEOGRAFIA kl VIII

     Temat: W Amazonii

     Cele: Uczeń:

     • określa położenie Amazonii
     • omawia środowisko przyrodnicze Amazonii
     • przedstawia cechy klimatu Amazonii
     • podaje przyczynę wysokich rocznych sum opadów w Amazonii
     • opisuje piętrowość wilgotnych lasów równikowych
     • omawia florę i faunę lasów równikowych
     • podaje kierunki gospodarczego wykorzystania Amazonii
     • omawia ekologiczne następstwa wylesiania Amazonii
     • charakteryzuje działania człowieka mające na celu ochronę walorów przyrodniczych Amazonii

     Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj 1 polecenie, które jest pod tematem lekcji (do wyboru) oraz wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

      

     CHEMIA kl. VIII

     1. Temat: Szereg homologiczny alkoholi

     Cele: Uczeń:

     • opisuje budowę cząsteczek alkoholi
     • wskazuje grupę funkcyjną alkoholi i podaje jej nazwę
     • wyjaśnia, co to znaczy, że alkohole są pochodnymi węglowodorów
     • tworzy nazwy alkoholi monohydroksylowych zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce
     • wyjaśnia pojęcie grupa alkilowa
     • zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe alkoholi zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce
     • tworzy szereg homologiczny alkoholi na podstawie szeregu homologicznego alkanów
     • tworzy wzór ogólny alkoholi monohydroksylowych
     •    wyjaśnia pojęcia alkohole monohydroksylowe, alkohole polihydroksylowe

     TERMINY, KTÓRE MUSISZ ZNAĆ:

     • alkohole
     • grupa funkcyjna
     • grupa hydroksylowa
     • grupa alkilowa
     • alkohole monohydroksylowe
     •   alkohole polihydroks

     Przepisz temat do zeszytu, wyjaśnij terminy w zeszycie : alkohole, grupa funkcyjna, grupa hydroksylowa, grupa alkilowa, alkohole monohydroksylowe, alkohole polihydroksylowe.

      

     Odpowiedz na dowolne 3 pytania z podręcznika i odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.

      

     2. Temat: Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe

     Cele: Uczeń:

     • wyjaśnia, na czym polega proces fermentacji alkoholowej
     • projektuje doświadczenie umożliwiające zbadanie właściwości etanolu
     • bada właściwości etanolu
     • wyjaśnia, na czym polega zjawisko kontrakcji
     • zapisuje równania reakcji spalania metanolu i etanolu
     • opisuje trujące działanie metanolu
     • opisuje negatywne skutki działania etanolu na organizm
     • opisuje właściwości i zastosowania metanolu i etanolu

     Terminy, które musisz znać:

             - metanol

     • etanol
     • fermentacja alkoholowa
     • enzymy
     • kontrakcja

     Przeanalizuj doświadczenia z podręcznika:

     Doświadczenie 25. Badanie właściwości etanolu

     Doświadczenie 26. Wykrywanie obecności etanolu

     Wyjaśnij terminy w zeszycie przedmiotowym:   metanol, etanol, fermentacja alkoholowa, enzymy, kontrakcja

      

     Odpowiedz na dowolne 3 pytania z podręcznika i odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.

     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Nauka zdalna klasa VIII

     Język polski

     arkusz-diagnostyczny-tuz-przed-egzaminem.pdf

     https://lektury.gov.pl/ 

     https://wolnelektury.pl/

     https://vod.pl/lektury-szkolne

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    • 11.03.2020
    • Ministerstwo Edukacji Narodowej                                                                                                                       

     Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

     Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

     Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
     • od poniedziałku, 16 marca 2020r. do 25 marca  uczniowie nie przychodzą do szkoły.

     Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

     • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
     • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

     Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

     Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

     Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

     Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

     Rodzicu,

     • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
     • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
     • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
     • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
     • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

     Uczniu,

     • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
     • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
     • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
     • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

     Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

     Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu WsiGrażyna Tymińska