• Sekretariat

    •  

      

      

      

      

     Sekretarz Szkoły, Pani mgr Brygida Wiktorowicz prowadzi sekretariat szkoły, zajmuje się sprawami dotyczącymi uczniów oraz nauczycieli i archiwizacją dokumentacji szkolnej.

      1. Wyrabianie legitymacji szkolnych.

      

     Aby wyrobić legitymację szkolną należy dostarczyć do sekretariatu aktualne zdjęcie. Należy je podpisać imieniem i nazwiskiem. Poza tym należy również podać datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i klasę, do której obecnie uczęszcza uczeń.

      

     Legitymacje szkolne mogą wyrabiać uczniowie klas I - VII.

      

     Legitymacja szkolna ważna jest do 30 września każdego roku. Przedłużenie ważności tego dokumentu odbywa się co roku od 1 października.

      

      

     2. Wydawanie duplikatów świadectw.

      

     Absolwent szkoły, który zagubił swoje świadectwo, może uzyskać w sekretariacie szkoły jego duplikat.

      

      

     3. Karty wypadku.

      

     Ubezpieczony uczeń może starać się o odszkodowanie z tytułu doznanego wypadku, bez względu na to, gdzie wypadek miał miejsce. Wniosek pobiera się po zakończeniu leczenia i po jego wypełnieniu składa się w oddziale PZU we Przasnyszu lub sekretariacie szkoły.

      

      

     4. Przy wypisaniu ucznia ze szkoły rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu szkoły "karty przyjęcia ucznia" wydanej przez szkołę, do której uczeń został przeniesiony.