• Wywiadówka

             W piątek  27 lutego 2015 r. odbędzie się wywiadówka szkolna dla wszystkich klas.

        Rodzice mogą konsultować się z nauczycielami w godz. od 13.30  do 15.00.

    Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców! 

 • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

  Drodzy Rodzice!

               Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku szkolnym 2015/2016 dzieci 5 – letnie  (urodzone w 2010 roku) mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

             W marcu rozpoczyna się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Pościeniu Wsi. Aby dziecko zostało zapisane do naszego oddziału rodzice muszą złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. Wniosek jest dostępny w sekretariacie szkoły lub można pobrać klikając poniżej.

  wniosek_o_przyjecie_do_szkoly.docx

               Wypełniony kwestionariusz należy składać od 9 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. Lista zakwalifikowanych uczniów będzie opublikowana na początku kwietnia 2015 r. 

    

 • NOWY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015

  Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian będzie się składał z dwóch części. Obie części będą przeprowadzane w formie pisemnej.

  CZĘŚĆ 1 - ZAWIERA ZADANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI.

  W niektórych zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź. W innych - samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z matematyki.
  Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.

  CZĘŚĆ 2 - ZAWIERA ZADANIA Z JĘZYKA OBCEGO.

  Będzie to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. We wszystkich zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź.
  Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.

  Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystąpi tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1, a częścią 2 będzie krótka przerwa na odpoczynek.

  RODZAJE ZADAŃ NA NOWYM SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

  W zadaniach zamkniętych uczeń - spośród kilku odpowiedzi - wskazuje jedną poprawną, np.

  • spośród czterech możliwych sposobów dokończenia zdania - wybiera jeden
  • spośród trzech zdań wybiera jedno prawdziwe albo fałszywe
  • najpierw wybiera poprawną odpowiedź, a następnie jej uzasadnienie spośród podanych możliwości.

  W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie tworzy rozwiązanie, np.

  • odpowiada krótko na pytanie dotyczące wiersza
  • pisze opowiadanie, list albo opowiadanie z dialogiem
  • rozwiązuje zadanie matematyczne z treścią, zapisując cały tok rozumowania

  Większość tych umiejętności można ćwiczyć w naszych testach szóstoklasisty online.

  PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU

  1. Każdy szóstoklasista musi przystąpić do sprawdzianu, aby ukończyć szkołę.
  2. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza.
  3. Nauczyciele, wychowawca i dyrektor szkoły mają obowiązek przekazać uczniom i rodzicom informacje o sprawdzianie.
  4. Jeżeli uczeń obowiązkowo uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego, rodzice składają deklarację dotyczącą wyboru jednego z tych języków w terminie określonym przez CKE.
  5. Dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków lub form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  6. W treminie określonym przez CKE rodzice powinni przekazać dyrektorowi szkoły (jeżeli wcześniej tego nie zrobili) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki dokument.
  7. O konkretne sposoby dostosowania wnioskuje rada pedagogiczna, a dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać rodzicom propozycje rady pedagogicznej.
  8. Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

  WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

  Każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły cztery wyniki (wyrażone w procentach):

  • z całej części pierwszej oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i z matematyki
  • z całej części drugiej, czyli z języka obcego.

  Sprawdzianu nie można nie zdać! Każdy uczeń, który do niego przystąpi, otrzyma zaświadczenie o wynikach razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki sprawdzianu - obok stopni wystawionych przez nauczycieli - stanowią dodatkową informację na temat osiągnięć ucznia, porównywalną w danym roku szkolnym w skali całego kraju.

  Terminy sprawdzianu szóstoklasisty dla młodzieży:

  - 1 kwietnia 2015 r. (środa)

  część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
  część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

 • Informacja

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015

       Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 ze zm.) uwzględniona zmiana rozporządzenia z dnia 5 października 2010 r. (Dz. U. Nr 186 poz. 1245) oraz zmiana z 27 grudnia 2011 r. ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 13 października 2014 r. (poniedziałek)
  • 10 listopada 2014 r. (poniedziałek)
  • 2 stycznia 2015 r. (piątek)
  • 5 stycznia 2015 r. (poniedziałek)
  • 1 kwietnia 2015 r. (środa) – sprawdzian klasy VI po szkole podstawowej

            dzień wolny dla uczniów klas 0 – V

  • 5 czerwca 2015 r. (piątek)
 • METODY PRACY Z DZIECKIEM Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

  30.05.2014

     

                                                      WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW:

   

  Rodzicu, podczas pracy z dzieckiem w domu pamiętaj o przestrzeganiu następujących reguł:

  1. W ramach ćwiczeń domowych bardzo ważna jest systematyczność.
  2. Lepsze i szybsze efekty osiąga się, gdy ćwiczenia domowe prowadzone są codziennie przez 15-20 minut, aniżeli raz czy dwa razy w tygodniu po godzinie.
  3. Ćwiczenia powinny przebiegać w atmosferze spokoju i zrozumienia trudności dziecka. Pośpiech i nerwowość utrudniają przyswajanie materiału. Dziecko należy chwalić nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie mobilizuje do wysiłku.
  4. Należy unikać zdenerwowania, napięcia i wyśmiewania problemów dziecka.
  5. Nie powinno się przeciążać dziecka czytaniem i przepisywaniem, lecz dostosowywać ćwiczenia do jego możliwości fizycznych (im młodsze dziecko, tym krócej może skupić uwagę, potrzebuje więcej przerw wypełnionych zabawą).
  6. Należy unikać wyręczania dziecka w jego pracach, konieczne jest zachęcanie do ich samodzielnego wykonywania i pokazywanie, że doceniamy jego wysiłek.
  7. Nie należy karać lub straszyć dziecka nauką, może to bowiem doprowadzić do powstania u niego lęków i negatywnej postawy wobec szkoły.
  8. Należy chwalić i nagradzać dziecko nawet za drobne, fragmentaryczne osiągnięcia reagując w momencie kiedy się pojawiają. Dajemy mu wówczas do zrozumienia, że doceniamy jego wysiłki.
  9. Należy dbać, by dziecko wykonywało dokładnie i poprawnie wszystkie polecenia.
  10. Nie należy traktować dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.
  11. Bądź życzliwym, pogodnym i cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w jego kłopotach szkolnych.
  12. Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek.
  13. Bądź w stałym kontakcie z nauczycielem.

   

  Rodzicu, podczas pracy z dzieckiem jak najczęściej mów:

  1. „Miło widzieć jak pracujesz” (zwłaszcza w początkach pracy z dzieckiem ważne jest, by często i regularnie chwalić je za samo podejmowanie wysiłku);
  2. „Jestem z Ciebie dumny, brawo”;
  3. „Świetnie sobie z tym poradziłeś” (nieważne, że inne dzieci lepiej, ważne, że dziecko jak na swoje możliwości wykonało pracę dobrze);
  4. „Podoba mi się Twój pomysł”; „Cieszą mnie Twoje postępy” (bardzo ważne jest uświadomienie dziecku, że robi postępy, ma widoczne osiągnięcia);
  5. „Cieszy mnie Twoja wytrwałość” (nawet jeśli postępów jeszcze nie widać);
  6. „Masz prawo do błędów, popraw je” (korygujemy błędną pracę dziecka, dając mu jednocześnie do zrozumienia, że nie oceniamy negatywnie jego osoby);
  7. „Małymi kroczkami dojdziesz do celu”;
  8. „Jestem zawsze z Tobą, możesz liczyć na moją pomoc” (dajemy dziecku do zrozumienia, że nie tylko uczymy je, ale także jesteśmy gotowi pomagać mu w rozwiązywaniu problemów).

   

 • PODZIĘKOWANIE