• Informacja

                               Informacja

        Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016

         w Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi

          odbędzie się 01 września 2015 r. o godzinie 9.00.

     Autobus po uczniów dojeżdżających przyjedzie około godz. 8.15

             - godzinę później niż w dni powszednie nauki szkolnej.

                                        Serdecznie zapraszamy uczniów wraz z rodzicami!

 • Wyprawka szkolna 2015

  Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych ustala nieprzekraczalny termin składania wniosków do dyrektora szkoły na dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 10 września 2015r.

  Wnioski są dostępne w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi, w Referacie Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na stronie urzędu pod adresem http://www.chorzele.pl.

  Uwaga! W bieżącym roku szkolnym do wyprawki rozlicza się dochód uzyskany w 2013 r. 

   

   

   

 • Stypendium szkolne

       

  Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego prosimy składać do dnia 15 września 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1 w Referacie Oświaty, pok. nr 18 A.

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodu netto z zakładu pracy ( z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

  2. Zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

  3. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych lub aktualny nakaz płatniczy.

  4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o otrzymywanych świadczeniach dla bezrobotnych albo oświadczenie.

  5. Przelewy lub przekazy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą do ich płacenia na rzecz innych osób lub pobierają alimenty.

  6. Odcinek z renty lub emerytury.

  7. Zaświadczenie albo oświadczenie o pobieraniu świadczeń rodzinnych.

  8. Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej.

   

  Uwaga:

  Wnioski złożone po terminie lub nie zawierające kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.

  Termin realizacji świadczenia przewiduje się na miesiąc grudzień 2015 r. ( po przedstawieniu rachunków bądź faktury VAT ).

  Wnioski są dostępne w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi lub można pobrać ze strony.

  Wniosek do pobrania

 • Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

  Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015 w Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi odbędzie się 26 czerwca 2015 r. (piątek) o godzinie 8.00. Autobus po dzieci przyjedzie na godzinę 7.00 – odwóz po zakończeniu uroczystości.

   

  Serdecznie zapraszamy uczniów wraz z rodzicami!

 • Informacja

  Informujemy, że w najbliższy ostatni piątek miesiąca tj. 29 maja 2015 r. nie będzie wywiadówki szkolnej. 01 czerwca w naszej szkole odbędzie się Festyn Rodzinny, w czasie którego, rodzice będą mieli możliwość porozmawiać z nauczycielami na temat osiągnięć w nauce własnego dziecka. Serdecznie zapraszamy !

 • Zaproszenie

 • Gratulacje

 • Wywiadówka

               W piątek 24 kwietnia 2015 r. odbędzie się wywiadówka szkolna w godzinach od 13.30 – 15.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców. 

 • Spotkanie z rodzicami dzieci pięcioletnich

  Drodzy Rodzice!

               Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami  w roku szkolnym 2015/2016 dzieci 5 – letnie (urodzone w 2010 r.) mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

      Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi  informuje, że spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci 5 letnich zameldowanych w obwodzie naszej szkoły odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 12.30 w sali oddziału przedszkolnego. Na spotkanie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi.

  Serdecznie zapraszamy!

   

 • STOP! Wypalaniu traw na Mazowszu.

  Co wiosnę ma miejsce powtarzający się scenariusz. Rolnik wypala trawę na łące, myśląc, że panuje nad ogniem. W mgnieniu oka ogień rozprzestrzenia się i pożar gotowy. Niezbędne jest wezwanie straży pożarnej i okiełznanie pożaru. Pomimo wielu apeli i dowodów świadczących o szkodliwości wypalania traw, działanie to jest nadal bardzo popularne na polskiej wsi. Wbrew wpojonym mitom, popiół z traw nie użyźnia gleby, a jedynie niszczy łąkowy ekosystem.

  Kary za wypalanie traw

  Rolnik wypalający trawy jest narażony na szereg kar związanych ze swoim postępowaniem. Oprócz kar jakie może nałożyć policja czy prokuratura, karę może nałożyć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Kary za wypalanie traw ustanawia wiele aktów prawnych. Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł.

  Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

  Zobacz: Odpowiedzialność za wywołanie pożaru

 • PLAC ZABAW

            I my też mamy...

      W marcu 2015 r. został oficjalnie oddany do użytku plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi.  Cieszymy się, że nasi uczniowie będą mieli doskonałe miejsce do zabaw w czasie zajęć ruchowych      w szkole oraz po lekcjach. Plac zabaw będzie miejscem rekreacji i wypoczynku nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale i wszystkich dorosłych mieszkańców wsi.

    W skład wyposażenia wchodzą:

  - huśtawka podwójna,

  - zestaw zabawowy - domek

  - huśtawka ważka na sprężynie,

  - karuzela Filip

  - sprężynowiec koniczynka,

  - sprężynowiec skuter,

  - tablica regulaminowa,

  - ławka i kosz na śmieci,

  - stół do tenisa stołowego.

     Cały koszt placu wyniósł około 60 000 zł. Powstał on dzięki   Pani Beacie Szczepankowskiej Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele   oraz Radnym Rady Miejskiej w Chorzelach.

    Plac zabaw to nie tylko miejsce odpoczynku, ale podnosi także estetykę wsi. Zachęcamy do korzystania z placu zabaw, ale pamiętajmy też aby         o niego dbać i prawidłowo użytkować.

  Dbajmy o to, co ktoś nam podarował!

  Zapraszamy do galerii zdjęć  

 • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

  Drodzy Rodzice!

               Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku szkolnym 2015/2016 dzieci 5 – letnie  (urodzone w 2010 roku) mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

             W marcu rozpoczyna się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Pościeniu Wsi. Aby dziecko zostało zapisane do naszego oddziału rodzice muszą złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. Wniosek jest dostępny w sekretariacie szkoły lub można pobrać klikając poniżej.

  wniosek_o_przyjecie_do_szkoly.docx

               Wypełniony kwestionariusz należy składać od 9 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. Lista zakwalifikowanych uczniów będzie opublikowana na początku kwietnia 2015 r. 

    

 • NOWY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2015

  Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian będzie się składał z dwóch części. Obie części będą przeprowadzane w formie pisemnej.

  CZĘŚĆ 1 - ZAWIERA ZADANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI.

  W niektórych zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź. W innych - samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać rozwiązanie zadania z matematyki.
  Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut.

  CZĘŚĆ 2 - ZAWIERA ZADANIA Z JĘZYKA OBCEGO.

  Będzie to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. We wszystkich zadaniach trzeba będzie wybrać jedną poprawną odpowiedź.
  Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut.

  Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystąpi tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1, a częścią 2 będzie krótka przerwa na odpoczynek.

  RODZAJE ZADAŃ NA NOWYM SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

  W zadaniach zamkniętych uczeń - spośród kilku odpowiedzi - wskazuje jedną poprawną, np.

  • spośród czterech możliwych sposobów dokończenia zdania - wybiera jeden
  • spośród trzech zdań wybiera jedno prawdziwe albo fałszywe
  • najpierw wybiera poprawną odpowiedź, a następnie jej uzasadnienie spośród podanych możliwości.

  W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie tworzy rozwiązanie, np.

  • odpowiada krótko na pytanie dotyczące wiersza
  • pisze opowiadanie, list albo opowiadanie z dialogiem
  • rozwiązuje zadanie matematyczne z treścią, zapisując cały tok rozumowania

  Większość tych umiejętności można ćwiczyć w naszych testach szóstoklasisty online.

  PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU

  1. Każdy szóstoklasista musi przystąpić do sprawdzianu, aby ukończyć szkołę.
  2. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza.
  3. Nauczyciele, wychowawca i dyrektor szkoły mają obowiązek przekazać uczniom i rodzicom informacje o sprawdzianie.
  4. Jeżeli uczeń obowiązkowo uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego, rodzice składają deklarację dotyczącą wyboru jednego z tych języków w terminie określonym przez CKE.
  5. Dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków lub form przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  6. W treminie określonym przez CKE rodzice powinni przekazać dyrektorowi szkoły (jeżeli wcześniej tego nie zrobili) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki dokument.
  7. O konkretne sposoby dostosowania wnioskuje rada pedagogiczna, a dyrektor szkoły ma obowiązek przekazać rodzicom propozycje rady pedagogicznej.
  8. Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

  WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

  Każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły cztery wyniki (wyrażone w procentach):

  • z całej części pierwszej oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i z matematyki
  • z całej części drugiej, czyli z języka obcego.

  Sprawdzianu nie można nie zdać! Każdy uczeń, który do niego przystąpi, otrzyma zaświadczenie o wynikach razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki sprawdzianu - obok stopni wystawionych przez nauczycieli - stanowią dodatkową informację na temat osiągnięć ucznia, porównywalną w danym roku szkolnym w skali całego kraju.

  Terminy sprawdzianu szóstoklasisty dla młodzieży:

  - 1 kwietnia 2015 r. (środa)

  część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
  część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

 • METODY PRACY Z DZIECKIEM Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

  30.05.2014

     

                                                      WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW:

   

  Rodzicu, podczas pracy z dzieckiem w domu pamiętaj o przestrzeganiu następujących reguł:

  1. W ramach ćwiczeń domowych bardzo ważna jest systematyczność.
  2. Lepsze i szybsze efekty osiąga się, gdy ćwiczenia domowe prowadzone są codziennie przez 15-20 minut, aniżeli raz czy dwa razy w tygodniu po godzinie.
  3. Ćwiczenia powinny przebiegać w atmosferze spokoju i zrozumienia trudności dziecka. Pośpiech i nerwowość utrudniają przyswajanie materiału. Dziecko należy chwalić nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie mobilizuje do wysiłku.
  4. Należy unikać zdenerwowania, napięcia i wyśmiewania problemów dziecka.
  5. Nie powinno się przeciążać dziecka czytaniem i przepisywaniem, lecz dostosowywać ćwiczenia do jego możliwości fizycznych (im młodsze dziecko, tym krócej może skupić uwagę, potrzebuje więcej przerw wypełnionych zabawą).
  6. Należy unikać wyręczania dziecka w jego pracach, konieczne jest zachęcanie do ich samodzielnego wykonywania i pokazywanie, że doceniamy jego wysiłek.
  7. Nie należy karać lub straszyć dziecka nauką, może to bowiem doprowadzić do powstania u niego lęków i negatywnej postawy wobec szkoły.
  8. Należy chwalić i nagradzać dziecko nawet za drobne, fragmentaryczne osiągnięcia reagując w momencie kiedy się pojawiają. Dajemy mu wówczas do zrozumienia, że doceniamy jego wysiłki.
  9. Należy dbać, by dziecko wykonywało dokładnie i poprawnie wszystkie polecenia.
  10. Nie należy traktować dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.
  11. Bądź życzliwym, pogodnym i cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w jego kłopotach szkolnych.
  12. Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek.
  13. Bądź w stałym kontakcie z nauczycielem.

   

  Rodzicu, podczas pracy z dzieckiem jak najczęściej mów:

  1. „Miło widzieć jak pracujesz” (zwłaszcza w początkach pracy z dzieckiem ważne jest, by często i regularnie chwalić je za samo podejmowanie wysiłku);
  2. „Jestem z Ciebie dumny, brawo”;
  3. „Świetnie sobie z tym poradziłeś” (nieważne, że inne dzieci lepiej, ważne, że dziecko jak na swoje możliwości wykonało pracę dobrze);
  4. „Podoba mi się Twój pomysł”; „Cieszą mnie Twoje postępy” (bardzo ważne jest uświadomienie dziecku, że robi postępy, ma widoczne osiągnięcia);
  5. „Cieszy mnie Twoja wytrwałość” (nawet jeśli postępów jeszcze nie widać);
  6. „Masz prawo do błędów, popraw je” (korygujemy błędną pracę dziecka, dając mu jednocześnie do zrozumienia, że nie oceniamy negatywnie jego osoby);
  7. „Małymi kroczkami dojdziesz do celu”;
  8. „Jestem zawsze z Tobą, możesz liczyć na moją pomoc” (dajemy dziecku do zrozumienia, że nie tylko uczymy je, ale także jesteśmy gotowi pomagać mu w rozwiązywaniu problemów).

   

 • PODZIĘKOWANIE