• Regulamin SU

    • REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

     Regulamin Samorządu Uczniowskiego opracowano w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (z późniejszymi zmianami) oraz Statut Szkoły.

                                                                      

     REGULAMIN ZAWIERA:

      

     1.      I.    Postanowienia ogólne.

     2.      II.   Organy Samorządu Uczniowskiego.

     3.     III.  Tryb przeprowadzania wyborów

     4.     IV.   Działalność gospodarcza.

     5.     V.    Dokumentacja.

     6.     VI.  Zadania opiekuna.

     7.     VII. Przepisy końcowe.

      

     I.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

     § 1

      

     W Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.

      

     § 2

      

     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

      

     § 3

      

     Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem.

      

     § 4

      

     Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.

      

     § 5

      

     Samorząd może zatwierdzić plan pracy organizacji.

     § 6

      

     Zakres działalności Samorządu Uczniowskiego:

     a)      samorząd czuwa nad przestrzeganiem postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczących praw i obowiązków ucznia,

     a)      podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy innymi członkami społeczności szkolnej,

     b)      prowadzi dyskusje na tematy wychowawcze,

     c)      inicjuje akcje o charakterze filantropijnym,

     d)      prowadzi działalność zarobkową,

     e)      włącza się do organizowania życia szkolnego zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

     f)        informuje na bieżąco społeczność szkolną o swojej działalności,

     g)      Rada Samorządu Uczniowskiego współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły.

      

     § 7

      

     Rada Samorządu jest reprezentantem ogółu uczniów.

      

     § 8

      

     Samorząd składa plan pracy, sprawozdania ze swojej działalności Dyrektorowi szkoły.

      

     II.      ORGANY SAMORZĄDU

      

     § 9

      

     Organami samorządu są:

     Ø      •   na szczeblu klas : samorządy klasowe;

     Ø      •   na szczeblu szkoły : Rada Samorządu Uczniowskiego;

      

     § 10

      

     Kompetencje organów samorządu:

      

     1.  Samorząd klasowy:

      

     •   reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracuje z Radą Samorządu,

      

     •   organizuje życie klasy,

      

     •   wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

      

     •   organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy,

      

     2.  Rada Samorządu Uczniowskiego:

      

     •   kieruje pracą samorządu,

      

     •   czuwa nad terminową realizacją zadań,

      

     •   pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

      

     •   reprezentuje szkołę podczas uroczystości lokalnych,

      

     •   występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,

      

     § 11

      

     Rada Samorządu składa się z 4 osób wybranych w wyborach.

      

     § 12

      

     Samorząd Uczniowski reprezentuje:

     Ø     •   Przewodniczący,

     Ø     •   Zastępca przewodniczącego,

     Ø     •   Sekretarz,

     Ø     •   Skarbnik,

     Ø     •   Opiekun Samorządu,

     § 13

     Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.

      

     § 14

      

     Kadencja Rady Samorządu może trwać jeden rok. Dopuszcza się dokonywanie zmian w trakcie kadencji.

      

     § 15

      

     Członkowie Rady Samorządu, którzy rażąco naruszyli regulamin szkoły, mogą zostać pozbawieni prawa reprezentowania społeczności uczniowskiej w Radzie Samorządu.

     § 16

      

     Uczniowie szczególnie wyróżniający się w pracy samorządu otrzymują nagrody przyznawane przez nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.

      

     A.     ZEBRANIA UCZNIÓW

     § 17

      

     Prawo do udziału w zebraniach mają wszyscy uczniowie

      

     § 18

      

     Zebrania Rady Samorządu mogą być organizowane raz w miesiącu lub zgodnie z potrzebami szkoły w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły. Rada Samorządu może wnieść o zwołanie dodatkowego spotkania.

      

     § 19

      

     Zebrania samorządu można zwoływać na wniosek:

     Ø     •  Co najmniej 1 / 3 uczniów szkoły

     Ø     •   Przewodniczącego Samorządu

     Ø     •   Rady Samorządu

     Zebranie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku z powiadomieniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego

      

     § 20

      

     Zebrania uczniów podejmują decyzję w formie opinii i wniosków.

      

     § 21

      

     Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

      

      

     § 22

      

     Na zebraniu uczniowie mają prawo odwołać organy samorządu, jeżeli nie wykonują powierzonych zadań.

      

     B.     RADA SAMORZĄDU – PRZEWODNICZĄCY

      

     § 23

      

     Przewodniczący:

     Ø     •   reprezentuje samorząd wobec Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

     Ø     •   kieruje pracą samorządu,

     Ø     •   organizuje współdziałanie Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi,

     Ø     •   przewodniczy ogólnemu zebraniu,

      

     § 24

      

     Przewodniczący zwołuje zebrania Rady Samorządu w zależności od potrzeb.

      

     § 25

      

     Przewodniczący zatwierdza regulamin samorządu.

      

     III.       III.      TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

     § 26

      

     Wybory są demokratyczne: powszechne, tajne, równe i bezpośrednie.

      

     § 27

      

     Czynne prawo wyborcze mają uczniowie klas I – VI.

     Bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas V – VI, którzy w poprzednim roku szkolnym mieli przynajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

      

     § 28

      

     Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w skład, której wchodzi po jednym kandydacie z klasy IV, V , VI. Kandydaci wybierani są w jawnym głosowaniu. Komisja pisze protokół.

     § 29

      

     Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

     Ø     •   przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

     Ø     •   przygotowanie wyborów,

     Ø     •   przeprowadzenie wyborów,

     Ø     •   sporządzenie protokołu,

     Ø     •   ogłoszenie wyników wyborów,

     Nad całością czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego.

     § 30

      

     Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego powinny odbyć się we wrześniu.

      

     § 31

      

     Wyboru Rady Samorządu dokonuje się w głosowaniu w następujący sposób:

     •   kandydaci powinni być zgłoszeni do Komisji Wyborczej po przeprowadzonych wyborach w swoich klasach,

     •   kandydat powinien wziąć udział w kampanii wyborczej,

     •   kampania wyborcza poprzez plakatowanie, apele, hasła trwa tydzień przed wyborami,

     •   na kartach do głosowania nazwiska umieszczone są alfabetycznie,

     •   karty wrzucane są do urny wyborczej,

     •   głosujący oddaje głos na 1 kandydata zaznaczając przy jego nazwisku znak „X”,

      

     •   głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż jednego kandydata,

      

     •   obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania,

      

     •   otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji,

      

     •   w pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji,

      

     •   po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach,

      

     •   po zakończeniu obliczania głosów i podpisania protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.

     •   członkiem Rady Samorządu zostaje 4 kandydatów z największą liczbą głosów,

      

     § 32

      

     Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego  zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, skarbnikiem, sekretarzem  kolejni. Wprzypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej największejliczby głosów zarządza się drugą turę wyborów, decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza.

     Kandydaci za obustronną zgodą, mogą zamienić się funkcjami, najpóźniej w ciągu dwóch dni po wyborach.

      

     § 33

      

     Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego może trwać jeden rok. Dopuszcza się dokonywanie zmian w trakcie kadencji.

      

     IV.       IV.       DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

     § 34

      

     Fundusze Samorządu mogą być tworzone:

     Ø     •   z dochodów z imprez organizowanych przez Samorząd,

     Ø     •   ze sprzedaży kartek świątecznych,

     Ø     •   z dyskotek,

     Ø     •   ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, sponsorów lub inne organizacje,

     Ø      •   z innych źródeł,

     V.               

                 V.     DOKUMENTACJA PRAC SAMORZĄDU

      

     § 35

      

     Ø     Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

     Ø     Roczne plany pracy.

     Ø     Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego.

      

      

     VI.       VI.     ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      

     § 36

      

     Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

     Ø     •   czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,

     Ø     •   prowadzi rozliczenia finansowe i dokumentację Samorządu Uczniowskiego,

     Ø     •   pośredniczy w rozstrzyganiu sporów między uczniami, zapobiega konfliktom między uczniami a nauczycielami,

     Ø     •   uzgadnia z Samorządem Uczniowskim wszystkie działania,

      

     VII.     VII.     PRZEPISY KOŃCOWE

      

     § 37

      

     Sprawy dotyczące współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego z samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

      

     § 38

      

     Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

     § 39

      

     Regulamin jest uchwalany w głosowaniu jawnym przez Radę Samorządu.

      

     § 40

      

     Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

      

     § 41

      

     Regulamin w toku kadencji na pisemny wniosek uczniów może być uzupełniany i poprawiany.