• III BIEG KU ŚWIĘTOŚCI

  Bieg odbędzie się 21 maja 2016 roku na Stadionie Miejskim w Chorzelach o godzinie 1000  .

     Więcej informacji w załączniku      .

 • Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w roku szkolny 2016/2017

   Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 prowadzonych przez Gminę Chorzele.

    Harmonogram czynności: załącznik do pobrania.

 • Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 prowadzonych przez Gminę Chorzele.

  Harmonogram czynności - załącznik do pobrania.

 • Szkolna Liga Matematyczna

  W październiku ruszyła Szkolna Liga Matematyczna adresowana do uczniów klas IV-VI .

     Więcej informacji tutaj. Znalezione obrazy dla zapytania kliparty matematyczne

 • SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

  Sprawdzian składa z dwóch części. Obie części są przeprowadzane w formie pisemnej.

  Część 1. Zawiera zadania z języka polskiego i matematyki.
   Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut. W niektórych zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź. W innych – samodzielnie ją sformułować, np. napisać wypracowanie albo zapisać
  rozwiązanie zadania z matematyki.


  Część 2. Zawiera zadania z języka obcego. Jest to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
   Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut. We wszystkich zadaniach trzeba wybrać jedną poprawną odpowiedź.

  Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystępuje tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1. a częścią 2. jest krótka przerwa na odpoczynek.

  Sprawdzian zostanie przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. w godz. 9:00 – 12:30. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do sprawdzianu tego dnia, będą mogli to zrobić 2 czerwca 2016 r.
   Do sali egzaminacyjnej uczeń wnosi jedynie: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a na pierwszą część również linijkę. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

   Jakie informacje znajdą się na zaświadczeniu o wynikach sprawdzianu?


  27 maja 2016 r. uczniowie poznają wyniki, jakie osiągnęli na sprawdzianie. Każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły cztery wyniki (wyrażone w procentach):
  -  z części pierwszej oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i z matematyki
  -  z części drugiej, czyli z języka obcego.
  Sprawdzianu nie można nie zdać! Każdy uczeń, który do niego przystąpi, otrzyma zaświadczenie o wynikach razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej (24 czerwca 2016 r.).
  Wyniki sprawdzianu – obok stopni wystawionych przez nauczycieli – stanowią dodatkową informację na temat osiągnięć ucznia, porównywalną w danym roku szkolnym w skali całego kraju.Dla ucznia i jego rodziców to wskazówka, z którymi spośród przedmiotów egzaminacyjnych uczeń radzi sobie najlepiej.
  Dla nauczycieli w szkole podstawowej to obiektywna (ale wcale nie najważniejsza!) informacja o uczniach, z którymi pracowali przez kilka lat, którą mogą wykorzystać w swojej pracy w latach kolejnych.
   Dla nauczycieli w gimnazjum to wstępna informacja o poziomie wiadomości i umiejętności
  pierwszoklasistów, których będą uczyć.

  WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE O SPRAWDZIANIE KLAS 6 W 2016 ROKU NA STRONIE:

  http://www.cke.edu.pl/

   

 • Wyprawka szkolna 2015

  Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych ustala nieprzekraczalny termin składania wniosków do dyrektora szkoły na dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 10 września 2015r.

  Wnioski są dostępne w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi, w Referacie Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach oraz na stronie urzędu pod adresem http://www.chorzele.pl.

  Uwaga! W bieżącym roku szkolnym do wyprawki rozlicza się dochód uzyskany w 2013 r. 

   

   

   

 • Stypendium szkolne

       

  Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego prosimy składać do dnia 15 września 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1 w Referacie Oświaty, pok. nr 18 A.

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodu netto z zakładu pracy ( z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

  2. Zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

  3. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych lub aktualny nakaz płatniczy.

  4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o otrzymywanych świadczeniach dla bezrobotnych albo oświadczenie.

  5. Przelewy lub przekazy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą do ich płacenia na rzecz innych osób lub pobierają alimenty.

  6. Odcinek z renty lub emerytury.

  7. Zaświadczenie albo oświadczenie o pobieraniu świadczeń rodzinnych.

  8. Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej.

   

  Uwaga:

  Wnioski złożone po terminie lub nie zawierające kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.

  Termin realizacji świadczenia przewiduje się na miesiąc grudzień 2015 r. ( po przedstawieniu rachunków bądź faktury VAT ).

  Wnioski są dostępne w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi lub można pobrać ze strony.

  Wniosek do pobrania

 • Gratulacje

 • STOP! Wypalaniu traw na Mazowszu.

  Co wiosnę ma miejsce powtarzający się scenariusz. Rolnik wypala trawę na łące, myśląc, że panuje nad ogniem. W mgnieniu oka ogień rozprzestrzenia się i pożar gotowy. Niezbędne jest wezwanie straży pożarnej i okiełznanie pożaru. Pomimo wielu apeli i dowodów świadczących o szkodliwości wypalania traw, działanie to jest nadal bardzo popularne na polskiej wsi. Wbrew wpojonym mitom, popiół z traw nie użyźnia gleby, a jedynie niszczy łąkowy ekosystem.

  Kary za wypalanie traw

  Rolnik wypalający trawy jest narażony na szereg kar związanych ze swoim postępowaniem. Oprócz kar jakie może nałożyć policja czy prokuratura, karę może nałożyć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Kary za wypalanie traw ustanawia wiele aktów prawnych. Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł.

  Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

  Zobacz: Odpowiedzialność za wywołanie pożaru

 • PLAC ZABAW

            I my też mamy...

      W marcu 2015 r. został oficjalnie oddany do użytku plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi.  Cieszymy się, że nasi uczniowie będą mieli doskonałe miejsce do zabaw w czasie zajęć ruchowych      w szkole oraz po lekcjach. Plac zabaw będzie miejscem rekreacji i wypoczynku nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale i wszystkich dorosłych mieszkańców wsi.

    W skład wyposażenia wchodzą:

  - huśtawka podwójna,

  - zestaw zabawowy - domek

  - huśtawka ważka na sprężynie,

  - karuzela Filip

  - sprężynowiec koniczynka,

  - sprężynowiec skuter,

  - tablica regulaminowa,

  - ławka i kosz na śmieci,

  - stół do tenisa stołowego.

     Cały koszt placu wyniósł około 60 000 zł. Powstał on dzięki   Pani Beacie Szczepankowskiej Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele   oraz Radnym Rady Miejskiej w Chorzelach.

    Plac zabaw to nie tylko miejsce odpoczynku, ale podnosi także estetykę wsi. Zachęcamy do korzystania z placu zabaw, ale pamiętajmy też aby         o niego dbać i prawidłowo użytkować.

  Dbajmy o to, co ktoś nam podarował!

  Zapraszamy do galerii zdjęć  

 • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

  Drodzy Rodzice!

               Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku szkolnym 2015/2016 dzieci 5 – letnie  (urodzone w 2010 roku) mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

             W marcu rozpoczyna się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Pościeniu Wsi. Aby dziecko zostało zapisane do naszego oddziału rodzice muszą złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. Wniosek jest dostępny w sekretariacie szkoły lub można pobrać klikając poniżej.

  wniosek_o_przyjecie_do_szkoly.docx

               Wypełniony kwestionariusz należy składać od 9 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. Lista zakwalifikowanych uczniów będzie opublikowana na początku kwietnia 2015 r. 

    

 • METODY PRACY Z DZIECKIEM Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

  30.05.2014

     

                                                      WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW:

   

  Rodzicu, podczas pracy z dzieckiem w domu pamiętaj o przestrzeganiu następujących reguł:

  1. W ramach ćwiczeń domowych bardzo ważna jest systematyczność.
  2. Lepsze i szybsze efekty osiąga się, gdy ćwiczenia domowe prowadzone są codziennie przez 15-20 minut, aniżeli raz czy dwa razy w tygodniu po godzinie.
  3. Ćwiczenia powinny przebiegać w atmosferze spokoju i zrozumienia trudności dziecka. Pośpiech i nerwowość utrudniają przyswajanie materiału. Dziecko należy chwalić nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie mobilizuje do wysiłku.
  4. Należy unikać zdenerwowania, napięcia i wyśmiewania problemów dziecka.
  5. Nie powinno się przeciążać dziecka czytaniem i przepisywaniem, lecz dostosowywać ćwiczenia do jego możliwości fizycznych (im młodsze dziecko, tym krócej może skupić uwagę, potrzebuje więcej przerw wypełnionych zabawą).
  6. Należy unikać wyręczania dziecka w jego pracach, konieczne jest zachęcanie do ich samodzielnego wykonywania i pokazywanie, że doceniamy jego wysiłek.
  7. Nie należy karać lub straszyć dziecka nauką, może to bowiem doprowadzić do powstania u niego lęków i negatywnej postawy wobec szkoły.
  8. Należy chwalić i nagradzać dziecko nawet za drobne, fragmentaryczne osiągnięcia reagując w momencie kiedy się pojawiają. Dajemy mu wówczas do zrozumienia, że doceniamy jego wysiłki.
  9. Należy dbać, by dziecko wykonywało dokładnie i poprawnie wszystkie polecenia.
  10. Nie należy traktować dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.
  11. Bądź życzliwym, pogodnym i cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w jego kłopotach szkolnych.
  12. Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek.
  13. Bądź w stałym kontakcie z nauczycielem.

   

  Rodzicu, podczas pracy z dzieckiem jak najczęściej mów:

  1. „Miło widzieć jak pracujesz” (zwłaszcza w początkach pracy z dzieckiem ważne jest, by często i regularnie chwalić je za samo podejmowanie wysiłku);
  2. „Jestem z Ciebie dumny, brawo”;
  3. „Świetnie sobie z tym poradziłeś” (nieważne, że inne dzieci lepiej, ważne, że dziecko jak na swoje możliwości wykonało pracę dobrze);
  4. „Podoba mi się Twój pomysł”; „Cieszą mnie Twoje postępy” (bardzo ważne jest uświadomienie dziecku, że robi postępy, ma widoczne osiągnięcia);
  5. „Cieszy mnie Twoja wytrwałość” (nawet jeśli postępów jeszcze nie widać);
  6. „Masz prawo do błędów, popraw je” (korygujemy błędną pracę dziecka, dając mu jednocześnie do zrozumienia, że nie oceniamy negatywnie jego osoby);
  7. „Małymi kroczkami dojdziesz do celu”;
  8. „Jestem zawsze z Tobą, możesz liczyć na moją pomoc” (dajemy dziecku do zrozumienia, że nie tylko uczymy je, ale także jesteśmy gotowi pomagać mu w rozwiązywaniu problemów).

   

 • PODZIĘKOWANIE