• Regulamin SKO

    • REGULAMIN

     SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI

     PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŚCIENIU WSI

     NA ROK SZKOLNY 2012/2013

      

     1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w   Chorzelach.

      

     2. Członkiem SKO może być każdy uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi.

     3. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO.

     4. Uczeń staje się członkiem SKO, jeżeli dokona pierwszej wpłaty na książeczkę SKO.

      

     5. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1 zł.

     6. Wpłat i wypłat dokonuje uczeń bezpośrednio u opiekuna SKO.

     7. Opiekun SKO przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi dla każdego członka SKO.

      

     8. Oszczędzający uczeń w każdej chwili ma prawo do wypłacenia pieniędzy ze swojej książeczki SKO (kwotę powyżej 50 zł po wcześniejszym przyniesieniu pisemnej informacji od rodziców o zamiarze wypłaty).

      

     9. Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać właściciel książeczki lub jego rodzic.

      

     10. W razie zagubienia lub utraty książeczki SKO uczeń bezzwłocznie informuje o tym wychowawcę lub opiekuna SKO.

      

     11. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO.

      

     12. 0piekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą tej organizacji zgodnie z wytycznymi Banku Spółdzielczego w Chorzelach.

      

     13. Opiekun SKO systematycznie wpłaca oszczędzane przez uczniów pieniądze do Banku PKO.

      

     14. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmują: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi i opiekun SKO.

      

     OPRACOWAŁA: Wiesława Waśniewska