• REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

    •  

      

      Regulamin Pracowni Komputerowej

      
      

     1.Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone, stałe miejsca pracy.

     2. Komputer można włączyć lub wyłączyć jedynie za zgodą nauczyciela.

     3. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

     4. Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój i powagę, sumiennie wykonują pracę oraz utrzymują stanowisko komputerowe w należytym porządku.

     5. Nie wolno dotykać ekranu monitora ani też przesuwać sprzętu.

     6. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

     7. Bez zgody nauczyciela nie wolno w komputerze instalować żadnego własnego oprogramowania ani kopiować programów znajdujących się w pracowni na własne dyskietki.

     7A. Nie wolno, bez zgody nauczyciela ściągać plików z internetu i wysyłać plików do internetu.

     7B. W pracowni nie używamy telefonów komórkowych

     8. W czasie zajęć można korzystać jedynie z dyskietek i płyt wskazanych przez nauczyciela.


     9. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w plikach systemu operacyjnego 

     10. Przed wejściem do pracowni obowiązuje zmiana obuwia. 

     11.Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.

     12.Za ewentualne szkody powstałe w pracowni z winy uczniów ponoszą odpowiedzialność materialną rodzice.