• Prawa i obowiązki ucznia

    • PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
      

     Uczeń ma prawo do:

     1. pełnej informacji w sprawie:
      1. podstawowych aktów prawnych normujących życie szkoły i ich treść w  zakresie dostosowanym do indywidualnych możliwości percepcyjnych dzieci,
      2. programów nauczania ich treści, celów i stawianych wymagań z  poszczególnych przedmiotów,
      3. zasad oceniania i klasyfikowania uczniów w szkole,
      4. zasad i treści szkolnego WSO,
      5. kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów,
      6. kryteriów ocen zachowania,
     2. właściwego procesu nauczania:
      1. procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochroną i poszanowaniem jego godności,
      2. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności,
      3. uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
      4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
      5. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas wszelkich zajęć szkolnych,
      6. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową,
      7. udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z  dyrektorem szkoły,
      8. reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,
     3. wolności wyrażania i wypowiadania swoich poglądów:
      1. wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści kształcenia, nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
      2. przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
      3. jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły,
      4. przedstawiania swoich postulatów dyrekcji szkoły i radzie rodziców,
      5. wypowiadania własnych sądów o programach nauczania,
     4. wolności myśli, sumienia i wyznania poprzez:
      1. uczęszczanie na lekcje religii lub etyki,
      2. uzewnętrznianie swoich przekonań religijnych i światopoglądowych bez naruszania praw innych ludzi,
      3. zmianę przekonań,
      4. swobodę wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
      5. uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nauce religii lub etyki, nie może być powodem dyskryminacji ucznia przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie,
     5. wolności zrzeszania się:
      1. w różnych stowarzyszeniach, organizacjach, a w szczególności organizacjach harcerskich działających na terenie szkoły, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
     6. ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem:
      1. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu,
      2. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym zachowaniem zasady indywidualizacji nauczania,
      3. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
      4. pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału.

     Uczeń ma obowiązek:

     1. przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego:
      1. okazywać szacunek innym osobom,
      2. ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi,
      3. z uwagą wysłuchiwać opinii innych i wspólnie opracowywać rozwiązania możliwe do przyjęcia i akceptacji,
      4. korzystać właściwie z dóbr kultury i środowiska przyrodniczego,
      5. postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
      6. dbać o piękno mowy ojczystej,
      7. szanować tradycje, symbole narodowe i religijne własne i cudze,
      8. szanować mienie szkoły i mienie wszystkich osób w niej przebywających,
     2. zachowywać się na terenie szkoły i poza nią w sposób godny:
      1. postępować zgodnie z „Misją szkoły”,
      2. reprezentować szkołę poprzez właściwe zachowanie i udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych,
      3. uczestniczyć w uroczystościach i imprezach szkolnych,
      4. nosić z dumą i honorem – symbol szkoły – tarczę szkolną,
      5. dbać o stosowny do miejsca i okoliczności wygląd oraz strój szkolny - godny tarczy szkolnej,
      6. unikać zagrożeń związanych z uzależnieniami,
      7. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych poprzez stosowanie się do zaleceń, instrukcji i regulaminów obowiązujących w szkole,
      8. właściwe wypełnianie obowiązków dyżurnego szkolnego,
     3. rzetelnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności:
      1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły,
      2. odpowiedzialnie i świadomie korzystać z różnych źródeł informacji,
      3. poszukiwać pozytywnych form realizacji własnej aktywności,
     4. postępować w sposób uczciwy, oparty na powszechnie uznanych normach:
      1. być szczerym i prawdomównym,
      2. rozumieć złożoność zasad lojalności wobec różnych osób i grup,
      3. właściwie stosować zasadę zaufania w kontaktach z ludźmi,
      4. kierować się empatią w codziennym zachowaniu i postępowaniu,
      5. być asertywnym we własnym środowisku,
      6. przestrzegać zarządzeń wydawanych przez dyrektora szkoły wynikających z potrzeb szkoły i dotyczących
      7. praw i obowiązków ucznia.